Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za zunanje zadeve

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Zakon o spremembi Zakona o zunanjih zadevah30. 3. 2015 - 7. 4. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni. Sprejem predpisa naj bi bil nujen zaradi pozitivnih posledic na področju ekonomičnosti in racionalnosti, kar pa ni zadostno izkazan razlog nujnosti.

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi29. 9. 2014Kot razlog za izključitev javnosti je navedeno: \"Gre za tehnično izvedbo predpisov EU, pri kateri ni smiselno sodelovanje javnosti.\"
2Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi15. 4. 2015
3Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrep8. 5. 2015
4Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi8. 5. 2015
5Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi8. 5. 2015
6Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi14. 7. 2015
7Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi14. 7. 2015
8Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije21. 4. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi predpis uerjal samo notrajno organizacijo državne uprave, kar pa ni upravičen razlog.
9Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/20122. 11. 2016
10Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi2. 1. 2017
11Pravilnik o Diplomatski akademiji in diplomatskem ter višjem diplomatskem izpitu11. 1. 2017
12Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini11. 7. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da sprememba ureja le javne uslužbence kar pa ni opravičljiv razlog.
13Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči11. 7. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da sprememba ureja le javne uslužbence, kar pa ni opravičljiv razlog.
14Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve14. 7. 2017
15Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške20. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen, in sicer naj bi preprečil težko popravljive posledice za državo. Pri tem pa teh posledic za državo ni jasno konkretiziralo.
16Zakon o spremembah Zakona o morskem ribištvu20. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen, in sicer naj bi preprečil težko popravljive posledice za državo. Pri tem pa teh posledic za državo ni jasno konkretiziralo.
17Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi20. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen, in sicer naj bi preprečil težko popravljive posledice za državo. Pri tem pa teh posledic za državo ni jasno konkretiziralo.
18Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško20. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen, in sicer naj bi preprečil težko popravljive posledice za državo. Pri tem pa teh posledic za državo ni jasno konkretiziralo.
19Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške20. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen, in sicer naj bi preprečil težko popravljive posledice za državo. Pri tem pa teh posledic za državo ni jasno konkretiziralo.
20Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/200230. 11. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici2. 12. 2014 - 1. 1. 2015Ministrstvo je vabilo k podajanju komentarjev objavilo že oktobra 2014, a brez objave osnutka predpisa. Predlog je bil nato objavljen 2. 12. 2014 in z zadostnim rokom za podajo komentarjev.
2Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči republike Slovenije21. 12. 2016 - 22. 2. 2017Predlog je bil ponovno dan v razpravo tudi 1. 3. do 20. 3. 2017.
3Uredba o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije10. 3. 2017 - 10. 4. 2017
4Zakon o konzularni zaščiti12. 9. 2017 - 12. 10. 2017
5Pravilnik o opravljanju overitev tujih listin za rabo v Republiki Sloveniji10. 10. 2017 - 10. 11. 2017
6Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije25. 10. 2017