Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za zdravje

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o spremembah Pravilnika o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic6. 10. 2014 - 13. 10. 201423
2Pravilnik o posredništvu v prometu z zdravili ali učinkovinami30. 10. 2014 - 4. 11. 201415
3Pravilnik o prometu z zdravili na debelo30. 10. 2014 - 14. 11. 201415
4Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti13. 11. 2014 - 28. 11. 201415
5Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja28. 11. 2014 - 12. 12. 201416
6Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva1. 12. 2014 - 15. 12. 201416
7Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni14. 1. 2015 - 29. 1. 201515
8Pravilnik o zdravniških licencah20. 1. 2015 - 6. 2. 201513
9Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-202529. 1. 2015 - 25. 2. 20153
10Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije4. 2. 2015 - 9. 2. 201525
11Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija26. 2. 2015 - 27. 3. 20151
12Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini20. 3. 2015 - 30. 3. 201520
13Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 201512. 5. 2015 - 27. 5. 201515
14Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih higijenskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih29. 5. 2015 - 15. 6. 201513
15Pravilnik o pacientovi pisni prepovedi vpogleda in pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih24. 7. 2015 - 11. 8. 201512
16Pravilnik o pogojih, rokih in načinu vključitve ter uporabe eZdravja za obvezne uporabnike24. 7. 2015 - 11. 8. 201512
17Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije27. 7. 2015 - 27. 8. 201519
18Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine10. 9. 2015 - 9. 10. 20151
19Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih30. 9. 2015 - 5. 10. 201525
20Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi5. 10. 2015 - 19. 10. 201516
21Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije16. 10. 2015 - 31. 10. 201515
22Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva3. 3. 2016 - 18. 3. 201615
23Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja20. 4. 2016 - 25. 4. 201625
24Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji28. 7. 2016 - 16. 8. 201611
25Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami26. 8. 2016 - 27. 9. 2016Ministrstvo naj bi predlog objavilo 26. 8. 2016, čeprav ga takrat pri rednem pregledu nismo opazili.
26Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege9. 9. 2016 - 23. 9. 201616
27Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu12. 10. 2016 - 28. 10. 201614
28Pravilnik o spremembi Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil14. 10. 2016 - 27. 10. 201617
29Pravilnik o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev3. 11. 2016 - 17. 11. 201616
30Pravilnik o pogojih za izdajo potrdila o pridobljenih kvalifikacijah3. 11. 2016 - 17. 11. 201616
31Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije3. 11. 2016 - 2. 12. 20161
32Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil8. 11. 2016 - 23. 11. 201615
33Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva20. 2. 2017 - 20. 3. 20172
34Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva15. 3. 2017 - 20. 3. 201725
35Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive10. 7. 2017 - 25. 7. 201715
36Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko14. 8. 2017 - 24. 8. 201720
37Pravilnik o spremembi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje1. 9. 2017 - 11. 9. 201720
38Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine12. 9. 2017 - 27. 9. 201715
39Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe javne zdravstvene mreže in podrobnejšem opisu pravic, ki se za specializacije za potrebe javne zdravstvene mreže zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije12. 9. 2017 - 27. 9. 201715
40Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine21. 9. 2017 - 27. 9. 201724
41Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe javne zdravstvene mreže in podrobnejšem opisu pravic, ki se za specializacije za potrebe javne zdravstvene mreže zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije21. 9. 2017 - 27. 9. 201724
42Pravilnik o delu Odbora za narčtovanje specializacij25. 10. 2017 - 10. 11. 201714
43Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov24. 11. 2017 - 10. 12. 201714
44Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in ndzora zdravilnskih sistemov in zdravilskih metiod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost28. 11. 2017 - 13. 12. 201715
45Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata15. 12. 2017 - 28. 12. 201717

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege16. 11. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
2Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil26. 11. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
3Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja27. 11. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
4Pravilnik o načinu konzerviranja in postopkih prevoza človeških organov11. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
5Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdrvastvene in babiške nege11. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
6Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja, ki opravlja dela na žičniških napravah15. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
7Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi12. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
8Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini5. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
9Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči11. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
10Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami11. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije30. 1. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti30. 1. 2015 - 2. 3. 2015
2Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov31. 3. 2015 - 30. 4. 2015
3Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil12. 5. 2015 - 12. 6. 2015
4Pravilnik o meritvah radioaktivnosti v pitni vodi26. 5. 2015 - 26. 6. 2015
5Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev4. 6. 2015 - 4. 7. 2015
6Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja9. 6. 2015 - 9. 7. 2015
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač15. 6. 2015 - 15. 7. 2015
8Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 \"Skupaj za družbo zdravja\"16. 6. 2015 - 16. 8. 2015
9Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah15. 7. 2015 - 17. 8. 2015
10Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi21. 7. 2015 - 20. 8. 2015
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu22. 7. 2015 - 21. 8. 2015
12Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki23. 7. 2015 - 22. 8. 2015
13Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev24. 9. 2015 - 24. 10. 2015
14Zakon o zdravstveni dejavnosti25. 9. 2015 - 25. 10. 2015
15Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovno medicinskih pogoji za odvzem krvi13. 10. 2015 - 13. 11. 2015
16Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog izvršitve kazni zapora in obrazcu zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev prestajanja kazni zapora2. 11. 2015 - 2. 12. 2015
17Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev13. 11. 2015 - 14. 12. 2015
18Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog11. 12. 2015 - 11. 1. 2016
19Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov4. 3. 2016 - 7. 4. 2016
20Zakon o lekarniški dejavnosti16. 3. 2016 - 15. 4. 2016
21Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveznostih izvajalcev sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj16. 3. 2016 - 15. 4. 2016
22Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem18. 4. 2016 - 18. 5. 2016
23Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru izvajalcev laboratorijske medicine22. 4. 2016 - 22. 5. 2016
24Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev28. 4. 2016 - 28. 5. 2016
25Uredba o pitni vodi1. 6. 2016 - 11. 7. 2016
26Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja7. 6. 2016 - 7. 7. 2016
27Pravilnik o seznamu medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja7. 6. 2016 - 7. 7. 2016
28Pravilnik o centralni bazi zdravil30. 6. 2016 - 30. 7. 2016
29Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi14. 7. 2016 - 29. 8. 2016
30Pravilnik o vpisu pacientov na čakalni seznam zaradi zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa25. 8. 2016 - 24. 9. 2016
31Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov11. 10. 2016 - 10. 11. 2016
32Pravilnik o opredelitvi glede darovanja delov človeškega telesa26. 10. 2016 - 26. 11. 2016
33Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti2. 11. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je sprejem predpisa nujen. Slovenija je namreč že dobila opomin Evropske komisije, ker ni pravočasno uskladila predpisov in ji tako grozi kazen.
34Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu7. 11. 2016 - 7. 12. 2016
35Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog16. 11. 2016 - 16. 12. 2016
36Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah12. 12. 2016 - 12. 1. 2017
37Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač13. 12. 2016 - 13. 1. 2017
38Pravilnik o dispečerski službi zdravstva14. 12. 2016 - 16. 1. 2017
39Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini22. 12. 2016 - 21. 1. 2017
40Pravilnik o potrdilih, evidencah in poročanju o cepljenju in neželenih učinkih po cepljenju3. 1. 2017 - 3. 2. 2017
41Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 20174. 1. 2017 - 3. 2. 2017
42Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine17. 1. 2017 - 17. 2. 2017
43Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic17. 1. 2017 - 17. 2. 2017
44Pravilnik o razširjenih strokovnih kolegijih26. 1. 2017 - 27. 2. 2017
45Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju1. 2. 2017 - 19. 3. 2017Ministrstvo je določilo primeren rok za podajo komentarjev, a je predlog predpisa objavilo brez uvodne analize stanja, razlogov za spremembo, povzetka rešitev in brez obrazložitve členov.
46Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini21. 2. 2017 - 23. 3. 2017
47Pravilnik o oprostitvi opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike motornega vozila1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
48Pravilnik o histovigilanci23. 3. 2017 - 24. 4. 2017
49Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov23. 3. 2017 - 24. 4. 2017
50Pravilnik o sestavljenih zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke31. 3. 2017 - 30. 4. 2017
51Pravilnik o spremembah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini23. 5. 2017 - 23. 6. 2017
52Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom31. 5. 2017 - 30. 6. 2017
53Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov2. 6. 2017 - 2. 7. 2017
54Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi15. 6. 2017 - 15. 7. 2017
55Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi20. 6. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo nujnost zagotovitve proračunskih sredstev za financiranje delavcev v zdravstvu, da se zagotovi skrajšanje čakalnih dob.
56Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih23. 6. 2017 - 23. 7. 2017
57Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti26. 6. 2017 - 26. 7. 2017
58Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni26. 6. 2017 - 26. 7. 2017
59Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti26. 6. 2017 - 26. 7. 2017
60Pravilnik o izvajanju lekarniške dajavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske26. 6. 2017 - 26. 7. 2017
61Pravilnik o zdravstvenih pregledih pomorščakov6. 7. 2017 - 11. 8. 2017
62Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij24. 7. 2017 - 28. 8. 2017
63Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica26. 7. 2017 - 28. 8. 2017
64Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja26. 7. 2017 - 28. 8. 2017
65Pravilnik o opozorilih glede alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah26. 7. 2017 - 28. 8. 2017
66Pravilnik o reševanju na smučiščih28. 7. 2017 - 28. 8. 2017
67Pravilnik o spremembi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje9. 8. 2017 - 11. 9. 2017
68Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov10. 8. 2017 - 11. 9. 2017
69Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe31. 8. 2017 - 30. 9. 2017
70Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija8. 9. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je sprejem predpisa nujen za preprečitve težko popravljivih posledic na področju zdravstvenega varstva.
71Pravilnik o podeljevanju naziva primarij28. 9. 2017 - 28. 10. 2017
72Pravilnik o enotni embalaži tobačnih izdelkov2. 10. 2017 - 2. 11. 2017
73Uredba o nacionalnem radonskem programu4. 10. 2017 - 3. 11. 2017
74Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji4. 10. 2017 - 3. 11. 2017
75Pravilnik o dovoljenju za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil za uporabo v humani medicini10. 10. 2017 - 13. 11. 2017
76Zakon o dolgotrajni oskrbi20. 10. 2017 - 20. 11. 2017
77Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah13. 11. 2017 - 13. 12. 2017
78Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil za uporabo v humani medicini20. 11. 2017 - 20. 12. 2017
79Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic21. 11. 2017 - 21. 12. 2017
80Pravilnik o specializiranih prodajalnah z zdravili na drobno21. 11. 2017 - 21. 12. 2017
81Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov23. 11. 2017 - 27. 12. 2017
82Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami24. 11. 2017 - 24. 12. 2017
83Zakon o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije27. 11. 2017 - 29. 12. 2017
84Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata28. 11. 2017 - 28. 12. 2017
85Zakon o spremmebah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva29. 11. 2017 - 29. 12. 2017
86Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-20284. 12. 2017 - 3. 1. 2018
87Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko8. 12. 2017 - 8. 1. 2018
88Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil8. 12. 2017 - 8. 1. 2018