Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za pravosodje

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja24. 10. 2014 - 3. 11. 201420
2Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru26. 11. 2014 - 1. 12. 201425
3Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi27. 11. 2014 - 11. 12. 201416
4Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F)5. 2. 2015 - 26. 2. 20159
5Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-E)5. 2. 2015 - 23. 2. 201512Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov.
6Zakon o preiskovalni reviziji velikih projektov, ki lahko vplivajo na stabilnost in učinkovitost delovanja finančnega sistema države ali izvrševanje državnega proračuna20. 2. 2015 - 20. 3. 20152
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju28. 4. 2015 - 8. 5. 201520
8Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih10. 6. 2015 - 24. 6. 201516
9Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih10. 6. 2015 - 24. 6. 201516
10Zakon o dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)6. 10. 2015 - 21. 10. 201515
11Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju26. 10. 2015 - 11. 11. 201514
12Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku29. 2. 2016 - 14. 3. 201616
13Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku15. 3. 2016 - 28. 3. 201617
14Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku4. 5. 2016 - 18. 5. 201616
15Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja22. 8. 2016 - 29. 8. 201623
16Pravilnik o organizaciji dela in izvajanju pristojnosti Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč12. 10. 2016 - 27. 10. 201615
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic21. 4. 2017 - 12. 5. 20179
18Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih25. 4. 2017 - 15. 5. 201710
19Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih15. 6. 2017 - 26. 6. 201719
20Uredba o številu probacijskih enot Uprave Republike Slovenije za probacijo, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot28. 6. 2017 - 17. 7. 201711
21Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah10. 8. 2017 - 29. 8. 201711
22Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku14. 8. 2017 - 30. 8. 201714
23Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih14. 8. 2017 - 30. 8. 201714
24Pravilnik o službeni izkaznici višjega državnega odvetnika, državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika21. 9. 2017 - 6. 10. 201715
25Pravilnik o pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva22. 9. 2017 - 2. 10. 201720
26Zakon o spremembah Zakona o zemljiški knjigi10. 10. 2017 - 16. 10. 201724Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo javni interes, da Zemljiška knjiga odraža dejansko stanje, ni pa pojansilo v čem je nujnost oziroma kakšne škodljive posledice bi nastale v primeru 30 dnevnega roka razprave.
27Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v pravdnem postopku26. 10. 2017 - 8. 11. 201717
28Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju23. 11. 2017 - 7. 12. 201716

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)1. 1. 1970Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
2Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela državnega tožilstva1. 1. 1970Ministrstvo je objavilo predlog predpisa brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
3Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)2. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi šlo za manjše spremembe zakona, kar pa ni upravičen razlog.
4Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M)2. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi šlo za manjše spremembe zakona, kar pa ni upravičen razlog.
5Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-D)4. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev naj se z zakonom preprečile težko popravljive posledice, kar pa ni nadalje konkretizirano. Nadalje javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker zakon omejuje javnofinančne učinke nove Odvetniške tarife, kar ni upravičen razlog. Zakon sicer ureja tudi druge stvari, k s tem niso povezane.
6Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru8. 6. 2015 - 15. 6. 2015
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register8. 6. 2015 - 15. 6. 2015
8Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških29. 6. 2015 - 6. 7. 2015
9Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin31. 8. 2015 - 7. 9. 2015
10Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča27. 10. 2015Predlog predpisa je bil objavljen tudi 12.1. 2017, a s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
11Pravilnik o izvrševanju kazni zapora4. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
12Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov7. 12. 2015
13Pravilnik o plačilu za delo obsojencev7. 12. 2015
14Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence4. 4. 2016 - 11. 4. 2016Ministrstvo je objavilo predlog predpisa brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
15Pravilnik o obliki letnega poročila državnega odvetništva13. 9. 2017
16Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva13. 9. 2017
17Zakon o notariatu29. 11. 2017

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju7. 12. 2015 - 3. 1. 2016Ministrstvo je objavilo predpis samo na svoji spletni strani, brez datuma objave in povabila k javni razpravi.
2Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka31. 5. 2016
3Zakon o državnem odvetništvu4. 7. 2016 - 11. 7. 2016Ministrstvo je objavilo predpis samo na svoji spletni strani, brez datuma objave in povabila k javni razpravi.
4Uredba za izvedbo projekta Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč19. 7. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in pri tem navedlo, da ta ni potrebna, ker gre za sklep vlade. To ne drži, saj vlada vsako odločitev sprejme s sklepom in če gre za sprejem predpisa je razprava praviloma obvezna.
5Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP18. 10. 2016Ministrstvo ni opravilo javne razprave, ker naj bi po naravi stvari to ne bi bilo mogoče. A uredba določa način podelitve koncesije ter pravice in obveznosti države glede koncesije, zato bi bila javna razprava povsem mogoča in tudi smiselna, gleda na to, da je predlog uredbe za ministrstvo pripravila zunanja odvetiška pisarna.
6Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev28. 6. 2017
7Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov28. 6. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku17. 10. 2014Ministrstvo je predlog predpisa objavilo že v času mandata prejšnje vlade. Tokrat ga ni dalo še enkrat v javno razpravo, saj je sprejem predpisa nujen. Zakon namreč prenaša v slovenski pravni red direktive EU, pri čemer je rok za prenos že potekel, Evropska komisija pa je zoper Republiko Slovenijo začela postopek opomina.
2Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije15. 1. 2015 - 29. 1. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Predpisi EU namreč določajo sprejem teh pravil do januarja 2015 in bi nespoštovanje roka lahko povzročilo ukrepe Evropske komisije proti Sloveniji.
3Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika19. 3. 2015 - 20. 4. 2015
4Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju2. 6. 2016 - 2. 7. 2016
5Zakon o kolektivnih tožbah5. 7. 2016 - 10. 9. 2016
6Zakon o sodnem svetu11. 7. 2016 - 15. 9. 2016Predlog je bil ponovno objavljen tudi 11. 7. 2016.
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku11. 7. 2016 - 5. 9. 2016
8Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti9. 8. 2016 - 9. 9. 2016
9Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku24. 8. 2016 - 23. 9. 2016
10Uredba o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti1. 9. 2016 - 1. 10. 2016
11Zakon o spremembah zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu6. 9. 2016 - 6. 10. 2016
12Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika7. 9. 2016 - 7. 10. 2016
13Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije18. 11. 2016 - 30. 12. 2016
14Zakon o probaciji22. 11. 2016 - 23. 12. 2016Predpis je bil dan v razpravo tudi 6.1. - 21. 1. 2017.
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru31. 1. 2017 - 2. 3. 2017
16Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju15. 2. 2017 - 19. 3. 2017
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij6. 4. 2017 - 7. 5. 2017
18Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih21. 4. 2017 - 22. 5. 2017
19Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi21. 4. 2017 - 22. 5. 2017
20Pravilnik o kazenski evidenci in evidenci vzgojnih ukrepov21. 4. 2017 - 22. 5. 2017
21Pravilnik o licencah magistrov farmacije26. 6. 2017 - 26. 7. 2017
22Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije1. 8. 2017 - 8. 9. 2017
23Pravilnik o potrdilu o overitvi23. 8. 2017 - 22. 9. 2017
24Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih11. 9. 2017 - 27. 10. 2017
25Zakon o varstvu osebnih podatkov4. 10. 2017 - 13. 11. 2017
26Zakon o pravosodnem izpitu19. 10. 2017 - 31. 1. 2018
27Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru3. 11. 2017 - 3. 12. 2017
28Uredba o spremembi Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register3. 11. 2017 - 3. 12. 2017
29Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije13. 12. 2017 - 12. 1. 2018