Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za obrambo

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov24. 4. 2015 - 8. 5. 2015 16Ministrstvo je predlog predpisa objavilo na svoji spletni strani 28.4.2014, a s prekratkim rokom za podajo komentarjev. Predlog je bil nato na portalu E-Demokracija objavljen še 4.5.2015, a ponovno s prekratkim rokom.
2Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski   6. 5. 2015 - 20. 5. 2015 16
3Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora  6. 5. 2015 - 20. 5. 2015 16
4Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 2. 10. 2015 - 23. 10. 2015 9
5Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju    12. 10. 2015 - 27. 10. 2015 15
6Pravilnik o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov  13. 4. 2016 - 3. 5. 201610
7Uredba o spremembah Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite   27. 5. 2016 - 24. 6. 20162Predlog je bil ponovno dan v razpravo tudi 9. 12. 2016.
8Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju21. 6. 2016 - 5. 7. 201616
9Uredba o spremembah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihova varovanje28. 7. 2016 - 13. 8. 201614
10Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede1. 9. 2016 - 30. 9. 20161
11Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oznakah v Slovenski vojski10. 3. 2017 - 17. 3. 201723
12Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami5. 5. 2017 - 10. 5. 201725
13Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov18. 5. 2017 - 24. 5. 201724
14Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora5. 12. 2017 - 19. 12. 201716
15Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami22. 12. 2017 - 15. 1. 20186

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembe Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov11. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa   20. 11. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi šlo samo za tehnične popravke, kar pa ni upravičen razlog.
2Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov16. 9. 2016Ministrstvo ni opravilo javne razprave, saj naj bi šlo za tehnični prenos seznama obrambnih proizvovod iz EU direktive, kar pa ni upravičen razlog.
3Uredba o spremembi Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka12. 1. 2017Ministrstvo v predlogu predpisa navaja, da je bil predpis dan v razpravo, a ga pri rednem pregledu spletnih strani ministrstva nismo zaznali.
4Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede28. 7. 2017
5Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo22. 12. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami9. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Predpis mora namreč zaradi omejevanja javnofinančin odhodkov pričeti veljati že z začetkom prihodnjega leta.
2Uredba o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč  2. 6. 2015 - 16. 7. 2015
3Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vojaških uslužbencih     27. 7. 2015 - 27. 8. 2015
4Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov 7. 10. 2015 - 6. 11. 2015
5Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi 20. 10. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker je sprejem prepisa nujen. Ureja namreč dodatne naloge vojske, kar je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti države zaradi begunske krize. 
6Zakon o obrambi   13. 4. 2016 - 13. 5. 2016Predlog je bil ponovno dan v razpravo tudi 9. 6. do 14. 6. 2017.
7Uredba o spremembah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihova varovanje14. 7. 2016 - 13. 8. 2016Ministrstvo je omogočilo utrezen čas za podajo komentarjev, a je predlog predpisa, ki naj se komentira, objavilo v arhivu na spletni strani E-Demokracija.
8Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni26. 7. 2016 - 26. 8. 2016
9Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 20225. 9. 2016Ministrstvo je v predstavitvi resolucije navedlo, da je bila razprava opravljena jeseni leta 2015.
10Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja18. 10. 2016 - 17. 11. 2016
11Zakon o službi v Slovenski vojski20. 12. 2016 - 31. 1. 2017Predlog je bil ponovno dan v razpravo tudi 8. 6. do 14. 6. 2017.
12Zakon o zaščiti kritične infrastrukture30. 12. 2016 - 31. 1. 2017