Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za notranje zadeve

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin   16. 10. 2014 - 20. 10. 2014 26
2Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin   4. 12. 2014 - 11. 12. 201423
3Pravilnik o določitvi cen orožnih listin    30. 12. 2014 GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
4Zakon o nadzoru državne meje ZNDM-2   24. 5. 2015 - 20. 6. 2015
5Zakon o prijavi prebivališča    3. 9. 2015 - 2. 10. 20151
6Pravilnik o spremembah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj   13. 9. 2015 - 10. 10. 2015  GLEJ OPOMBENa spletnem portalu policije je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPOL – A)   15. 2. 2016 - 15. 3. 20161 (7)Na spletnem portalu policije je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
8Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje20. 6. 2016 - 4. 7. 2016Na spletnem portalu policije je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
9Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije27. 6. 2016 - 24. 7. 2016GLEJ OPOMBE Na spletnem portalu policije je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
10Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji11. 7. 2016 - 25. 7. 201616Na spletnem portalu policije je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru24. 8. 2016 - 16. 9. 20167
12Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin27. 10. 2016 - 11. 11. 201615
13Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah27. 10. 2016 - 11. 11. 201615
14Uredba o pomožni policiji27. 3. 2017 - 7. 4. 201719
15Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije 18. 4. 2017 - 10. 5. 20178
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih4. 8. 2017 - 14. 8. 201720

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje  16. 2. 2016Ministrstvo je predlagalo skrajšani postopek obravnave predloga zakona v Državnem zboru, ker naj bi šlo za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, kar pa ni opravičljiv razlog.

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji 27. 2. 2015Po navedbi ministrstva naj bi bil predlog dan v razpravo 10. 12. 2014, a ga takrat pri rednem pregledu nismo opazili.
2Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 20253. 6. 2015Ministrstvo je v vladnem gradivu navedlo, da je bil predlog resolucije prehodno objavljen, a ga pri rednih tedenskih pregledih nismo opazili.
3Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije8. 8. 2016
4Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja1. 12. 2016
5Uredba o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje27. 3. 2017
6Uredba o hišnem redu integracijske hiše14. 4. 2017
7Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave22. 6. 2017Ministrstvo se je pri pripravi predpisa posvetovalo z izbranimi organizacijami, ni pa opravilo javne razprave.
8Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji29. 6. 2017
9Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti18. 12. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih14. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. S spremembami se prestavi pričetek veljavnosti prejšnje novele, saj drugi predpisi, ki so bili predvideni, da bodo pričeli veljati do konca leta, niso bili še sprejeti in zato tudi novela še ne more začeti veljati.
2Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke  26. 2. 2015 - 30. 3. 2015
3Pravilnik o policijskih potapljačih in policijskem potapljanju20. 3. 2015 - 21. 4. 2015Objavljeno 20. 3. 2015 ali prej. 
4Zakon o mednarodni zaščiti   15. 5. 2015 - 15. 6. 2015
5Zakon o varnosti na smučiščih   8. 6. 2015 - 8. 7. 2015
6Uredba o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah   23. 6. 2015 - 24. 7. 2015
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji31. 7. 2015 - 30. 8. 2015Ministrstvo je predlog predpisa sprva objavilo že 3. 6. 2015, a brez javne razprave, nato pa še enkrat 31. 7. 2015 z ustreznim rokom, s čimer je bila kršitev odpravljena.
8Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem 2. 10. 2015 - 2. 11. 2015
9Zakon o organiziranosti in delu v policiji   21. 10. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker je sprejem prepisa nujen. Ureja namreč možnost hitre zaposlitve dodatnih policistov, kar je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti države zaradi begunske krize. 
10Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah   29. 2. 2016 - 30. 3. 2016
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju   2. 3. 2016 - 1. 4. 2016
12Uredba o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij30. 5. 2016 - 30. 6. 2016
13Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito23. 11. 2016 - 23. 12. 2016
14Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiki Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote23. 11. 2016 - 23. 12. 2016
15Uredba o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito12. 12. 2016 - 12. 1. 2017
16Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o tujcih5. 1. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo zagotavljanje javnega reda ter notranje varnosti v primeru množičnega in nenadzorovanega prihoda migrantov.
17Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča8. 5. 2017 - 8. 6. 2017
18Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018 - 202225. 7. 2017 - 25. 8. 2017
19Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih8. 1. 2018Ministrstvo navaja, da je gradivo objavilo na spletni strani E Demokracija, a ga pri rednem pregledu predpisov, ki so v javni razpravi, nismo zaznali.