Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za kulturo

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna3. 10. 2014 - 17. 10. 201416
2Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2015   29. 12. 2014 - 12. 1. 2015 16
3Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije12. 1. 2015 - 19. 1. 201523
4Pravilnik o spremembi Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov 12. 1. 2015 - 19. 1. 2015 23
5Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela    4. 9. 2015 - 8. 9. 2015 26
6Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2016  9. 11. 2015 - 17. 11. 2015 GLEJ OPOMBEMinistrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave.
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 15. 3. 2016 - 8. 4. 20166Predlog predpisa je bil ponovno objavljen 6. 5. 2016, a ponovno s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
8Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti   21. 4. 2016 - 19. 5. 20162
9Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah29. 8. 2016 - 15. 9. 2016GLEJ OPOMBE Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave.
10Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.29. 8. 2016 - 15. 9. 2016GLEJ OPOMBE Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave.
11Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi14. 11. 2016 - 28. 11. 201616
12Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji14. 12. 2016 - 30. 12. 201614
13Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture2. 2. 2017 - 10. 2. 201722
14Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije22. 2. 2017 - 8. 3. 201716
15Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom26. 4. 2017 - 25. 5. 20171Ministrstvo je že med javno razpravo navedlo, da je postopek sprejema končan.
16Pravilnik o Festivalu slovenskega filma26. 4. 2017 - 11. 5. 201715
17Pravilnik o razvidu knjižnic23. 11. 2017 - 6. 12. 201717
18Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 20186. 12. 2017 - 15. 12. 201721
19Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih21. 12. 2017 - 8. 1. 201812
20Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine3. 1. 2018 - 14. 1. 201819

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji 10. 12. 2015

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela 23. 9. 2015
2Uredba o koncesiji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne12. 7. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in se pri tem sklicevalo na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v delu, ki določa, da dokument v izdelavi, katerega razkrtije bi povzročilo napačno razumevanje, ni informacija javnega značaja. To ni ustrezna podlaga za neizvedbo javnega posvetovanja.
3Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture7. 6. 2017
4Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo22. 11. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj to glede na vsebino predpisa ne bi bilo mogoče. Razloga, zakaj javnost ne bi mogla sodelovati pri oblikovanju predpisa o javno-zasebnem partnerstvu, ni konkretno obrazložilo.

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine  8. 4. 2015 - 8. 5. 2015
2Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi   10. 4. 2015 - 12. 5. 2015
3Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah    24. 4. 2015 - 25. 5. 2015
4Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih   5. 5. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo rok, ki ga je Ustavno sodišče postavilo za spremembo zakona. 
5Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu    6. 5. 2015 - 5. 6. 2015
6Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih   22. 5. 2015 - 22. 6. 2015
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo12. 6. 2015 - 16. 7. 2015
8Zakon o spremembi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije    12. 6. 2015 - 12. 7. 2015
9Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine    15. 9. 2015 - 15. 10. 2015
10Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila9. 3. 2016 - 8. 4. 2016
11Pravilnik o bibliotekarskem izpitu   17. 5. 2016 - 16. 6. 2016
12Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom27. 5. 2016 - 4. 7. 2016
13Pravilnik za delo medarhivskih delovnih skupin30. 5. 2016 - 1. 7. 2016
14Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu 31. 5. 2016 - 1. 7. 2016
15Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva15. 7. 2016 - 16. 8. 2016
16Zakon o Slovenski matici1. 9. 2016 - 3. 10. 2016Predpis je bil dan ponovno v razpravo tudi 6. 1. do 20. 1. 2017 in 9. 6. do 9. 7. 2017.
17Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo24. 10. 2016 - 28. 11. 2016
18Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva26. 10. 2016 - 28. 11. 2016
19Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 20178. 12. 2016 - 7. 1. 2017
20Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo19. 12. 2016 - 18. 1. 2017
21Zakon o Prešernovi nagradi5. 1. 2017 - 8. 2. 2017Predlog predpisa je bil objavljen tudi 5. 5. 2017.
22Osnutek strategije s področja oblikovanja13. 3. 2017 - 15. 4. 2017