Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju    13. 10. 2014 - 3. 11. 2014 9
2Pravilnik o reji in vzreji konj lipicancev v Kobilarni Lipica15. 10. 2014 - 30. 10. 2014 15
3Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu    15. 10. 2014 - 21. 10. 2014 24
4Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202024. 10. 2014 - 8. 11. 2014 15
5Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil4. 11. 2014 - 3. 12. 2014 1
6Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu  1. 12. 2014 - 12. 12. 2014 GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
7Pravilnik o postopku priznanja označbe izbrana kakovost3. 12. 2014 - 19. 12. 2014 14
8Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2015  9. 12. 2014 - 19. 12. 2014 20
9Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju17. 12. 2014 - 1. 1. 2015 15Predlog je bil ponovno objavljen 8.1.2015, tokrat z dovolj dolgimrokom.
10Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev       18. 12. 2014 - 18. 1. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi  22. 12. 2014 - 6. 1. 201515
12Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev   29. 12. 2014 - 13. 1. 201515
13Uredba o javni službi za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva   8. 1. 2015 - 22. 1. 201516
14Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020   12. 1. 2015 - 27. 1. 2015 15
15Uredba o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   12. 1. 2015 - 27. 1. 2015 15Ministrstvo je javnost povabilo k podaji komentarjev, pri tem pa je objavilo samo opis predlaganih sprememb brez predloga predpisa.
16Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016   15. 1. 2015 - 2. 2. 2015 12
17Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015   16. 1. 2015 - 21. 1. 201525
18Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izbiri izvajalca kontrol na kraju samem   28. 1. 2015 - 10. 2. 2015 17Ministrstvo je javnost povabilo k podaji komentarjev, pri tem pa je objavilo samo opis predlaganih sprememb brez predloga predpisa.
19Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa   2. 2. 2015 - 3. 3. 2015 1
20Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa mesa2. 2. 2015 - 3. 3. 2015 1
21Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žganih pijačah   4. 2. 2015 - 4. 3. 2015 2
22Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu 24. 2. 2015 - 27. 2. 2015 27Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov. 
23Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 201423. 3. 2015 - 3. 4. 2015 19
24Uredba o spremembah uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu   31. 3. 2015 - 10. 4. 2015 20
25Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačilih   17. 4. 2015 - 20. 4. 2015 27Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
26Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   17. 4. 2015 - 20. 4. 201527
27Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja   6. 5. 2015 - 20. 5. 201516
28Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin  6. 5. 2015 - 20. 5. 201516
29Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja  6. 5. 2015 - 20. 5. 201516
30Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave6. 5. 2015 - 20. 5. 201516
31Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka  8. 5. 2015 - 15. 5. 2015 23
32Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem   25. 5. 2015 - 1. 6. 2015 23
33Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020   2. 6. 2015 - 1. 7. 2015 1Ministrstvo je predlog predpisa ponovo dalo v javno razpravo 7. 8. 2015,  tokrat z dovolj dolgim rokom.
34Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202016. 6. 2015 - 13. 7. 2015 3
35Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1.; 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013  18. 6. 2015 - 19. 6. 2015 29
36Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je del ukrepa Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   18. 6. 2015 - 30. 6. 2015 18
37Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti  24. 6. 2015 - 15. 7. 20159
38Uredba o izvajanju Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2015/262 z dne 17. februar 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje)   10. 8. 2015 - 17. 8. 201523Ministrstvo je predlog ponovno objavilo 4.11.2015 z zadostnim rokom za podajo komentarjev.
39Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali   18. 9. 2015 - 25. 9. 201523
40Uredba o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 23. 9. 2015 - 25. 9. 2015 28
41Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu 1. 10. 2015 - 15. 10. 201516
42Uredba o navzkrižni skladnosti   23. 10. 2015 - 20. 11. 20152
43Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil   26. 10. 2015 - 20. 11. 20155
44Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2016   13. 11. 2015 - 21. 11. 201522
45Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se financirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 6. 1. 2016 - 22. 1. 201614Predlog predpisa je bil objavljen tudi 22.4.2016, a ponovno s prekratkim rokom.
46Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - Ritoznojčan   10. 3. 2016 - 3. 4. 20166
47Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS   1. 4. 2016 - 8. 4. 201623
48Pravilnik o sodelovanju upravnih delavcev na občnem zboru agrarne skupnosti   4. 4. 2016 - 29. 4. 20165
49 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020   11. 4. 2016 - 19. 4. 201622
50Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit   13. 4. 2016 - 9. 5. 20164
51Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju  21. 4. 2016 - 4. 5. 201617
52Uredba o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov   12. 5. 2016 - 25. 5. 201617
53Uredba o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019   18. 5. 2016 - 6. 6. 201611
54Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami1. 6. 2016 - 15. 6. 201616
55Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva9. 6. 2016 - 8. 7. 20161Predlog predpisa je bil ponovno dan v razpravo tudi 20. 10. 2016.
56Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo15. 6. 2016 - 30. 6. 201615
57Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202023. 6. 2016 - 30. 6. 201623
58Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic6. 7. 2016 - 15. 7. 201621
59Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste27. 7. 2016 - 8. 8. 201618
60Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil24. 8. 2016 - 15. 9. 20168Predlog je bil objavljen tudi 14. 9. 2016 in še enkrat v začetku novembra (datum objave ni viden), a obakrat s prekratkim rokom.
61Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi30. 8. 2016 - 16. 9. 201613
62Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20201. 9. 2016 - 26. 9. 20165
63Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo9. 9. 2016 - 23. 9. 201616
64Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202029. 9. 2016 - 4. 10. 201625
65Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja7. 10. 2016 - 20. 10. 201617
66Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka25. 10. 2016 - 21. 11. 20163
67Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev26. 10. 2016 - 21. 11. 20164
68Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20203. 11. 2016 - 8. 11. 201625
69Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti10. 11. 2016 - 30. 11. 201610
70Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjena in zatiranje stekline16. 11. 2016 - 10. 12. 20166
71Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo18. 11. 2016 - 17. 12. 20161
72Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačilih21. 11. 2016 - 2. 12. 201619
73Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 201724. 11. 2016 - 5. 12. 201619
74Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202025. 11. 2016 - 5. 12. 201620
75Pravilnik o sokolarskem izobraževanju2. 12. 2016 - 19. 12. 201613
76Pravilnik o sokolarskem izobraževanju2. 12. 2016 - 19. 12. 201613
77Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–20207. 12. 2016 - 16. 12. 201621
78Pravilnik o minimalnem času zorenja sirov za izvajanje delegirane uredbe (EU) o vzpostavitvi izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje23. 12. 2016 - 7. 1. 201715
79Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 20179. 1. 2017 - 23. 1. 201716
80Pravilnik o določitvi gozdne združbe ter natančnejšem postopku določitve, preveritve in spremembe RK za gozdno parcelo24. 1. 2017 - 10. 2. 201713
81Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana1. 2. 2017 - 6. 2. 201725
82Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi19. 2. 2017 - 20. 3. 20171
83Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese24. 2. 2017 - 13. 3. 201713
84Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20209. 3. 2017 - 16. 3. 201723
85Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju21. 3. 2017 - 31. 3. 201720
86Uredba o izvajanju šolske sheme24. 3. 2017 - 8. 4. 201715Predlog je bil ponovno dan v javno razpravo tudi 5. 4. 2017, a ponovno s prekratkim rokom.
87Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev24. 3. 2017 - 31. 3. 201723
88Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil28. 3. 2017 - 20. 4. 20177
89Uredba o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu31. 3. 2017 - 14. 4. 201716
90Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev10. 4. 2017 - 17. 4. 201723
91Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje od 2014-202020. 4. 2017 - 19. 5. 20171
92Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije25. 5. 2017 - 7. 6. 201717
93Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano30. 5. 2017 - 6. 6. 201723
94Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20201. 6. 2017 - 9. 6. 201722
95Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih12. 6. 2017 - 27. 6. 201715
96Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 201812. 6. 2017 - 27. 6. 201715
97Pravilnik o priznavanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj7. 7. 2017 - 22. 7. 201715
98Uredba o pomoči imetnikom veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov v letu 201721. 7. 2017 - 7. 8. 201713
99Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202028. 7. 2017 - 25. 8. 20172
100Uredba o ukrepu Ustanovitev organizacij proizvajalcev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202031. 7. 2017 - 24. 8. 20176
101Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja29. 8. 2017 - 16. 9. 201712
102Pravilnik o evidenci posebnih kultur5. 9. 2017 - 4. 10. 20171
103Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti7. 9. 2017 - 22. 9. 201715
104Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva11. 9. 2017 - 9. 10. 20172
105Uredba o javni službi rastlinske genske banke20. 9. 2017 - 5. 10. 201715
106Pravilnik o merilih, postopkih in metodah ter pogojih za opravljanje javne službe rastlinske genske banke20. 9. 2017 - 5. 10. 201715
107Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin20. 9. 2017 - 5. 10. 201715
108Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanja javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin20. 9. 2017 - 5. 10. 201715
109Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202021. 9. 2017 - 3. 10. 201718
110Uredba o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih29. 9. 2017 - 26. 10. 20173
111Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20205. 10. 2017 - 18. 10. 201717
112Uredba o izvajanju uredbe 2015/2283/ES o novih živilih13. 10. 2017 - 6. 11. 20176
113Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov16. 10. 2017 - 31. 10. 201715
114Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev25. 10. 2017 - 6. 11. 201718Predlog je bil objavljen tudi 6.11. in 21. 11. 2017, a obakrat s prekratkim rokom za razpravo, nato pa v času možnosti komentiranja poslan že v objavo v Uradni list.
115Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju7. 11. 2017 - 20. 11. 201717
116Zakon o spremembah Zakona o zaščiti živali10. 11. 2017 - 7. 12. 20173
117Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o veterinarstvu10. 11. 2017 - 7. 12. 20173
118Zakon o dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti10. 11. 2017 - 7. 12. 20173
119Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202017. 11. 2017 - 24. 11. 201723
120Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti17. 11. 2017 - 24. 11. 201723
121Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prrispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso17. 11. 2017 - 1. 12. 201716
122Uredba o izvajanju Uredb EU o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju21. 11. 2017 - 20. 12. 20171
123Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačilih1. 12. 2017 - 29. 12. 20172
124Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike4. 12. 2017 - 10. 12. 201724
125Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje4. 12. 2017 - 10. 12. 201724
126Uredba o načinu zagotavljanja pravne pomoči ribičem8. 12. 2017 - 13. 12. 201725
127Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki v vodah v zvezi z dostopom do voda15. 12. 2017 - 23. 12. 201722
128Pravilnik o strokovni komisiji za ukrep Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202020. 12. 2017 - 10. 1. 20189
129Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog spremljanja podnebnih sprememb v kmetijstvu po javnem pooblastilu20. 12. 2017 - 12. 1. 20187
130Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202022. 12. 2017 - 11. 1. 201810
131Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije10. 1. 2018 - 24. 1. 201816

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo1. 10. 2014
2Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov  20. 10. 2015
3Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin   25. 11. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
4Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte v Republiki Sloveniji  8. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
5Pravilnik o kmetijski in gozdarski mehanizaciji   18. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
6Pravilnik o kazeinih in kazeinatih namenjenimi prehrani ljudi5. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
7Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij     7. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
8Uredba o dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202021. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
9Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja   25. 2. 2016Na portalu ministrstva je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
10Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov   7. 3. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev z napačnim rokom, do kdaj je možno komentarje oddati.
11Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev   10. 3. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev z napačnim rokom, do kdaj je možno komentarje oddati.
12Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020   10. 3. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev z napačnim rokom, do kdaj je možno komentarje oddati.
13Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo skladno z zakonodajo, ki ureja javno naročanje18. 3. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev z napačnim rokom, do kdaj je možno komentarje oddati.
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih22. 6. 2016
15Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin19. 7. 2016
16Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202023. 11. 2016
17Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202024. 3. 2017

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva  15. 1. 2015
2Pravilnik o katalogu stroškov   20. 1. 2016
3Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev   13. 4. 2016
4Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil  9. 5. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ampak je predlog samo poslalo socialnim partnerjem, kar pa ne zadošča.
5Pravilnik o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi7. 6. 2016
6Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa8. 9. 2016
7Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana8. 9. 2016
8Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja15. 9. 2016
9Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in komercialni prevoz7. 7. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva 25. 9. 2014 - 25. 10. 2014
2Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o pogojih za izvajanje poskusov na živalih26. 9. 2014 - 26. 10. 2014
3Pravilnik o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih živali    7. 10. 2014 - 6. 11. 2014
4Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali 7. 10. 2014 - 6. 11. 2014
5Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji    9. 10. 2014 - 10. 11. 2014
6Uredba o navzkrižni skladnosti   10. 10. 2014 - 10. 11. 2014
7Pravilnik o določitvi postopkov za odobritve in registracije obratov, objektov in nosilcev dejavnosti, ter določitvi pogojev in postopkov za izdajo dovoljenj za uporabo odstopanj na področju živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi14. 10. 2014 - 14. 11. 2014
8Uredba o shemah neposrednih plačil za obdobje 2015 -202015. 10. 2014 - 14. 11. 2014
9Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja17. 10. 2014 - 20. 11. 2014
10Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov   28. 10. 2014 - 30. 11. 2014
11Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja   29. 10. 2014 - 28. 11. 2014
12Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu30. 10. 2014 - 30. 11. 2014
13Pravilnik o preklicu Pravilnika o Vipavskem pršutu s priznano geografsko označbo   4. 11. 2014 - 4. 12. 2014
14Zakon o posebni trošarini na brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja oziroma sladil   1. 12. 2014 - 8. 12. 2014Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, da Predlog Zakona o posebni trošarini na brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja oziroma sladil sprejme po nujnem postopku, da se preprečijo nepopravljive posledice za delovanje države. Predlagani zakon vsebuje rešitve, ki so sestavni del ukrepov, potrebnih za zagotavljanje javnofinančnih prihodkov za financiranje potreb, ki so določene v Proračunih Republike Slovenije za leti 2015 in 2016.
15Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev   3. 12. 2014 - 2. 1. 2015
16Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih   5. 12. 2014 - 4. 1. 2015
17Uredba o javni službi za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin   10. 12. 2014 - 10. 1. 2015
18Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju17. 12. 2014 - 1. 1. 2015Predlog je bil ponovno objavljen 8.1.2015, tokrat z dovolj dolgimrokom.
19Zakon o spremembah Zakona o živinoreji   9. 1. 2015 - 9. 2. 2015
20Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja   14. 1. 2015 - 15. 2. 2015
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu   14. 1. 2015 - 13. 2. 2015
22Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov   3. 2. 2015 - 5. 3. 2015
23Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih   10. 2. 2015 - 12. 3. 2015
24Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
25Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 26. 2. 2015 - 28. 3. 2015
26Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmi za posebne prehranske namene   4. 3. 2015 - 3. 4. 2015
27Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom   5. 3. 2015 - 5. 4. 2015
28Pravilnik o določitvi območij za gojitev morskih organizmov13. 3. 2015 - 12. 4. 2015
29Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin16. 3. 2015 - 15. 4. 2015
30Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji20. 3. 2015 - 20. 4. 2015
31Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013   3. 4. 2015 - 3. 5. 2015
32Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015   17. 4. 2015 - 17. 5. 2015
33Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest   24. 4. 2015 - 24. 5. 2015
34Zakon o prenosu  Direktive (eu) 2015/412 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju  29. 4. 2015 - 29. 5. 2015
35Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova   8. 5. 2015 - 7. 6. 2015
36Pravilnik o določitvi vstopnih točk in pogojev za vnos fitofarmacevtskih sredstev na carinsko območje Evropske unije ter postopek kontrole   15. 5. 2015 - 14. 6. 2015
37Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme   15. 5. 2015 - 16. 6. 2015
38Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020   2. 6. 2015 - 1. 7. 2015Ministrstvo je predlog predpisa ponovo dalo v javno razpravo 7. 8. 2015,  tokrat z dovolj dolgim rokom.
39Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa8. 6. 2015 - 8. 7. 2015
40Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o odškodninah na področju veterinarstva  22. 6. 2015 - 22. 7. 2015
41Pravilnik o določitvi vsebine in oblike vloge, vsebine in oblike dovoljenja za gospodarski ribolov ter vsebine in načina vodenja seznama izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov   24. 6. 2015 - 24. 7. 2015Ministrstvo je predlog objavilo tudi 17. 9. 2015.
42Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav   24. 6. 2015 - 27. 7. 2015Ministrstvo je predlog predpisa ponovo dalo v javno razpravo 14. 8. 2015, a ponovo s prekratkim rokom.
43Uredba o ukrepu Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   17. 7. 2015 - 21. 8. 2015
44Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi   31. 7. 2015 - 31. 8. 2015
45Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali   3. 8. 2015 - 2. 9. 2015
46Uredba o izvajanju Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2015/262 z dne 17. februar 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje)   10. 8. 2015 - 17. 8. 2015Ministrstvo je predlog ponovno objavilo 4.11.2015 z zadostnim rokom za podajo komentarjev.
47Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov in kalčkov18. 8. 2015 - 20. 9. 2015
48Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz oziroma meadi-visna   7. 9. 2015 - 7. 10. 2015
49Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih   10. 9. 2015 - 12. 10. 2015
50Pravilnik o načinu nabiranja in dnevni količini nabranih školjk   17. 9. 2015 - 31. 10. 2015
51Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin25. 9. 2015 - 25. 10. 2015
52Pravilnik o trženju semenskega krompirja 25. 9. 2015 - 26. 10. 2015
53Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
54Uredba o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso 1. 10. 2015 - 2. 11. 2015
55Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 7. 10. 2015 - 7. 11. 2015
56Uredba o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa   12. 10. 2015 - 12. 11. 2015
57Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji   13. 10. 2015 - 15. 11. 2015
58Uredba o dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva   23. 10. 2015 - 23. 11. 2015
59Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev   29. 10. 2015 - 30. 11. 2015
60Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016   9. 2. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da mora uredba zaradi izvejanja nadzora pričeti veljati najkasneje do konca februarja 2016.
61Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo   26. 2. 2016 - 29. 3. 2016
62Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva   1. 3. 2016 - 4. 4. 2016
63Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov   17. 3. 2016 - 17. 4. 2016
64Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice   31. 3. 2016 - 30. 4. 2016
65Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje   5. 4. 2016 - 5. 5. 2016
66Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom  13. 4. 2016 - 13. 5. 2016
67Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi   13. 4. 2016 - 13. 5. 2016
68Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih   22. 4. 2016 - 22. 5. 2016
69Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami   22. 4. 2016 - 23. 5. 2016
70Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu    26. 4. 2016 - 26. 5. 2016
71Pravilnik o identifikaciji in registraciji govedi   19. 5. 2016 - 18. 6. 2016
72Pravilnik o kakovosti soli27. 5. 2016 - 28. 6. 2016
73Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi3. 6. 2016 - 11. 7. 2016
74Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike3. 6. 2016 - 4. 7. 2016
75Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča9. 6. 2016 - 11. 7. 2016
76Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva9. 6. 2016 - 11. 7. 2016
77Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 201614. 6. 2016 - 15. 7. 2016
78Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje vraničnega prisada (Anthrax)15. 7. 2016 - 14. 8. 2016
79Pravilnik o kazeinih in kazeinatih namenjenimi prehrani ljudi30. 8. 2016 - 1. 10. 2016Ministrstvo je objavilo, da sprejema pripombe do 1. 10. 2016, a je že 15. 9. 2016 objavilo, da je predpis poslalo v objavo v Uradni list.
80Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-20201. 9. 2016 - 7. 10. 2016
81Uredba o izvajanju uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na živilih in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter metodah vzorčenja13. 9. 2016 - 14. 10. 2016
82Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe v ribištvu19. 9. 2016 - 19. 10. 2016
83Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove21. 9. 2016 - 21. 10. 2016
84Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih28. 9. 2016 - 28. 10. 2016
85Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike7. 10. 2016 - 6. 11. 2016
86Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva7. 10. 2016 - 7. 11. 2016Predlog naj bi bil objavljen 7. 10. 2016, a ga pri rednem pregledu nismo opazili.
87Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-202017. 10. 2016 - 28. 11. 2016
88Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka20. 10. 2016 - 21. 11. 2016
89Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti izdelkov iz žit26. 10. 2016 - 27. 11. 2016
90Uredba o pogojih za izvajanje sokolarjenja28. 10. 2016 - 27. 11. 2016
91Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju in embalaži vina28. 10. 2016 - 2. 12. 2016
92Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi14. 12. 2016 - 13. 1. 2017
93Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti27. 12. 2016 - 26. 1. 2017
94Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti3. 1. 2017 - 3. 2. 2017
95Zakon o spremembah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin26. 1. 2017 - 27. 2. 2017
96Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za gozdne lesne sortimente, določitvi minimalne cene ter postopku prodaje gozdne lesnih sortimentov, ki so bili predmet izvršbe na podlagi Zakona o gozdovih9. 2. 2017 - 11. 3. 2017
97Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202013. 3. 2017 - 12. 4. 2017
98Pravilnik o kakovosti kajmaka29. 3. 2017 - 29. 4. 2017
99Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki25. 4. 2017 - 29. 5. 2017
100Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje18. 5. 2017 - 17. 6. 2017
101Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 20172. 6. 2017 - 9. 6. 2017Ministrstvo ni izvedlo dovolj dolge javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da mora zakon veljati še pred začetkom letošnje trgatve, da se pridelovalcem, ki so zaradi pozebe utrpeli največjo škodo, omogoči dokup izgubljenih količin grozdja in ohranitev obstoječih tržnih poti.
102Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov13. 7. 2017 - 12. 8. 2017
103Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih20. 7. 2017 - 21. 8. 2017
104Uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja20. 7. 2017 - 20. 8. 2017
105Uredba o javni službi rastlinske genske banke20. 7. 2017 - 20. 8. 2017
106Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin20. 7. 2017 - 20. 8. 2017
107Pravilnik o merilih, postopkih in metodah ter pogojih za opravljanje javne službe rastlinske genske banke20. 7. 2017 - 20. 8. 2017
108Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanja javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin20. 7. 2017 - 20. 8. 2017
109Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-202024. 7. 2017 - 24. 8. 2017
110Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov11. 8. 2017 - 10. 9. 2017
111Uredba o spremembah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob29. 8. 2017 - 28. 9. 2017
112Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-202031. 8. 2017 - 30. 9. 2017
113Pravilnik o evidenci za sektor kravjega mleka in tržno informacijskem sistemu za trg kravjega mleka in mlečnih izdelkov8. 9. 2017 - 9. 10. 2017
114Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu11. 10. 2017 - 13. 11. 2017
115Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij12. 10. 2017 - 11. 11. 2017
116Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku priznanja označbe \"izbrana kakovost\"26. 10. 2017 - 26. 11. 2017
117Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu27. 10. 2017 - 7. 12. 2017Prvotni datum razprave do 26.11.2017 je bil podaljšan do 7.12.2017 .
118Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki23. 11. 2017 - 23. 12. 2017
119Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev8. 12. 2017 - 6. 2. 2018
120Pravilnik o spremembi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev8. 12. 2017 - 6. 2. 2018
121Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih22. 12. 2017 - 27. 1. 2018