Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za javno upravo

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij23. 9. 2014 - 3. 10. 201420
2Uredba o ustanavljanju in delovanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje   8. 12. 2014 - 5. 1. 20152
3Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku   10. 12. 2014 - 24. 12. 201416Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da gre za manj zahtevne spremembe, kar pa ni opravičljiv razlog. Ministrstvo je predlog dalo 9.2.2015 še enkrat v razpravo, a ponovno s prekratkim rokom za oddajo komentarjev.
4Uredba o organih v sestavi ministrstev11. 3. 2015 - 18. 3. 201523
5Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja    23. 4. 2015 - 15. 5. 20158
6Zakon o javnih uslužbencih   15. 9. 2015 - 14. 10. 20151
7Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih26. 7. 2016 - 16. 8. 20169
8Uredba o spremembah uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti28. 10. 2016 - 4. 11. 201623
9Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti8. 11. 2016 - 7. 12. 20161
10Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju3. 5. 2017 - 19. 5. 201714
11Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja8. 5. 2017 - 23. 5. 201715
12Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti19. 5. 2017 - 26. 5. 201723
13Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi1. 6. 2017 - 30. 6. 20171
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah1. 6. 2017 - 30. 6. 20171
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah17. 8. 2017 - 8. 9. 20178
16Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih23. 11. 2017 - 7. 12. 201716

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 3. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
2Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije 3. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
3Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 3. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
4Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 23. 12. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
5Uredba o seznamih naročnikov in obveznih informacijah v objavah18. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
6Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja18. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
7Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 18. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
8Pravilnik o seznamu postopkov, v katerih je vključena oddaja vlog v sistem e-VEM   4. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
9Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)20. 11. 2017 - 12. 12. 2017Ministrstvo je preko spletne strani povabilo k oddaji predlogov, vendar ni omogočilo komentiranja preko portala e-demokracija ali kako drugače; prav tako ni objavilo besedila zakona temveč samo povabilo h komentarjem.

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih17. 10. 2014
2Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev  9. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, pri čemer ni pojasnilo zakaj.
3Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih  7. 5. 2015
4Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini   26. 5. 2015
5Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju    27. 7. 2015
6Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih   20. 1. 2016Ministrstvo ni izvedlo ravne razprave in je kot razlog navedlo, da uredba ureja notranjo organizacijo javne uprave, kar pa ni opravičljiv razlog.
7Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju    15. 2. 2016
8Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi   23. 5. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bi šlo samo za urejanje organizacije državne uprave, kar pa ni upravičen razlog.
9Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih24. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi šlo samo za urejanje organizacije državne uprave, kar pa ni upravičen razlog.
10Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju19. 10. 2016
11Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 201819. 12. 2016
12Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju14. 3. 2017
13Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju27. 3. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave iz razloga, ker naj ne bi šlo za bistvene spremembe uredbe, kar pa ni upravičen razlog.
14Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini23. 5. 2017
15Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije15. 6. 2017
16Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini29. 6. 2017
17Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave10. 7. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da sprememba ureja le notranjo organiziranost državne uprave, kar pa ni opravičljiv razlog.
18Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih12. 7. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da sprememba ureja le notranjo organiziranost državne uprave, kar pa ni opravičljiv razlog.
19Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev12. 7. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da sprememba ureja le notranjo organiziranost državne uprave, kar pa ni opravičljiv razlog.
20Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede27. 7. 2017
21Uredba o informacijski varnosti5. 1. 2018
22Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 20198. 1. 2018
23Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju12. 1. 2018

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi19. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Potrebno ga je namreč uskladiti z Zakonom o vladi in do konca leta uskladiti in sprejeti še vse podzakonske akte, ki bodo omogočili prenes delovnih področij med ministrstvi.
2Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini   18. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Predpis mora namreč zaradi omejevanja javnofinančin odhodkov pričeti veljati že z začetkom prihodnjega leta.
3Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin    20. 1. 2015 - 28. 1. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker je sprejem predpisa nujen. Čimprejšnje sprejetje je namreč potrebno zaradi naraščanje stroškov opravljanja nalog občin, kar obremenjuje državni proračun. 
4Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu    17. 2. 2015 - 16. 4. 2015
5Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 26. 3. 2015 - 29. 10. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker gre zgolj za dopolnitev šifer in vrst izplačil na podlagi že uveljavljenih predpisov. 
6Zakon o funkcionarjih   18. 6. 2015 - 20. 7. 2015
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju   20. 7. 2015 - 20. 8. 2015
8Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah    18. 8. 2015 - 18. 9. 2015
9Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije    7. 9. 2015 - 14. 9. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker je sprejem predpisa nujen. Spremembe se namreč nanašajo na razdelitev prihodkov iz dohodnine že v 2016 in je tako to spremembo potrebno sprejeti skupaj s proračunom za 2016. 
10Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 24. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker je sprejem prepisa nujen. Sprejem je namreč potreben zaradi omejitve finančnih učinkov, ki bi sicer nastali na področju stroškov dela v javne uprave.
11Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 20. 1. 2016 - 19. 2. 2016
12Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo  15. 2. 2016 - 16. 3. 2016
13Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku   15. 2. 2016 - 16. 3. 2016
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu   10. 5. 2016 - 15. 6. 2016
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah21. 6. 2016 - 21. 7. 2016
16Uredba o upravnem poslovanju1. 8. 2016 - 6. 9. 2016
17Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju1. 8. 2016 - 30. 9. 2016
18Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti22. 8. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je potrebno čimprej v slovenski pravni red vnesti pravilo, da lahko državni organi kupujejo ali najemajo samo energetsko učinkovite stavbe, sicer lahko Evropska komisija sproži proti državi spor in zahteva plačilo kazni.
19Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja27. 10. 2016 - 15. 12. 2016
20Zakon o nevladnih organizacijah28. 11. 2016 - 12. 1. 2017
21Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju19. 12. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je sprejem predpisa nujen. Zakon namreč ureja nujne ukrepe s področja plač javnih uslužbencev že v letu 2017, ki bodo pripomogli k uravnoteženju javnih financ.
22Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije13. 1. 2017 - 13. 2. 2017
23Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin ZFO-113. 1. 2017 - 13. 2. 2017
24Zakon o dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament14. 4. 2017 - 14. 5. 2017
25Uredba o upravnem poslovanju23. 6. 2017 - 10. 8. 2017
26Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci23. 6. 2017 - 24. 7. 2017
27Zakon o informacijski varnosti8. 9. 2017 - 9. 10. 2017
28Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju26. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo preprečitev stavke zdravnikov, kar bi vplivalo na zdravje ljudi ter ureditev plač na držvnem odvetništvu, sicer to ne bi moglo delovati.
29Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 11314. 11. 2017 - 15. 12. 2017
30Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana15. 11. 2017 - 15. 12. 2017
31Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih29. 11. 2017 - 29. 12. 2017
32Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij5. 1. 2018Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da mora Slovenija v določenem roku uskladiti svojo zakonodajo z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško.