Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja   21. 11. 2014 - 15. 12. 20146
2Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov   20. 1. 2015 - 2. 2. 2015 17
3Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti27. 1. 2015 - 24. 2. 2015 2
4Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom   21. 4. 2015 - 20. 5. 2015 1
5Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole   21. 4. 2015 - 20. 5. 2015 1
6Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za  otroke s posebnimi potrebami21. 4. 2015 - 20. 5. 2015 1
7Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli   21. 4. 2015 - 11. 5. 2015 10
8 Pravilnik o potrjevanju učbenikov    28. 4. 2015 - 7. 5. 2015 21
9Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov  28. 4. 2015 - 7. 5. 2015 21
10Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo   28. 5. 2015 - 24. 6. 20153
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol   13. 11. 2015 - 3. 12. 201510
12Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu   26. 2. 2016 - 21. 3. 20166
13Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah   26. 2. 2016 - 24. 3. 20163
14Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji 1. 3. 2016 - 24. 3. 20167
15Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta1. 3. 2016 - 24. 3. 20167
16Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli   1. 4. 2016 - 8. 4. 201623
17Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju   4. 4. 2016 - 11. 4. 201623
18Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov   6. 4. 2016 - 8. 4. 201628Predlog je bil objavljen tudi 24. 5. 2016, a brez poziva k dajanju komentarjev.
19Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov   14. 4. 2016 - 22. 4. 201622
20Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prilogi k diplomi   26. 4. 2016 - 6. 5. 201620
21Uredba o sofinanciranju doktorskega študija31. 5. 2016 - 10. 6. 201620
22Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole1. 7. 2016 - 8. 7. 201623
23Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami6. 7. 2016 - 12. 7. 201624
24Pravilnik o vpisu v register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe na področju vzgoje in izobraževanja18. 7. 2016 - 1. 8. 201616
25Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnijo znanja tujega jezika8. 9. 2016 - 22. 9. 201616
26Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji15. 9. 2016 - 30. 9. 201615
27Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu23. 12. 2016 - 5. 1. 201717
28Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ23. 12. 2016 - 16. 1. 20176
29Zakon o skupnosti študentov25. 1. 2017 - 9. 2. 201715
30Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih26. 1. 2017 - 1. 2. 201724
31Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov30. 1. 2017 - 13. 2. 201716
32Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole16. 2. 2017 - 1. 3. 201717
33Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami20. 2. 2017 - 6. 3. 201716
34Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom20. 2. 2017 - 6. 3. 201716
35Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov22. 2. 2017 - 8. 3. 201716
36Uredba o sofinanciranju doktorskega študija22. 2. 2017 - 8. 3. 201716
37Pravilnik o spremembi pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela22. 2. 2017 - 8. 3. 201716
38Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov22. 2. 2017 - 8. 3. 201716
39Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju10. 3. 2017 - 24. 3. 201716
40Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah15. 3. 2017 - 24. 3. 201721
41Pravilnik o vrednotenju listin programa evropskih šol17. 3. 2017 - 31. 3. 201716
42Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov26. 4. 2017 - 12. 5. 201714
43Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov3. 5. 2017 - 19. 5. 201714
44Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli16. 6. 2017 - 30. 6. 201716
45Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva11. 9. 2017 - 20. 9. 201721
46Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji finaniciranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom11. 9. 2017 - 19. 9. 201722
47Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole11. 9. 2017 - 19. 9. 201722
48Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol11. 9. 2017 - 19. 9. 201722
49Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa12. 9. 2017 - 21. 9. 201721
50Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov25. 9. 2017 - 21. 10. 20174
51Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami10. 11. 2017 - 21. 11. 201719
52Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu12. 12. 2017 - 21. 12. 201721
53Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov14. 12. 2017 - 10. 1. 20183
54Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje5. 1. 2018 - 19. 1. 201816

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 14. 1. 2015
2Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev  10. 12. 2015
3Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu   21. 12. 2015
4Zakon o športu   29. 12. 2015Ministrstvo je navedlo, da pripombe sprejema preko portala E-Demokracija, a komentiranja tam ni omogočilo.
5Uredba o dopolnitvi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 29. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
6Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu   12. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
7Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom20. 2. 2017

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o spremembi Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva  27. 1. 2016
2Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja   4. 2. 2016
3Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju         25. 4. 2016
4Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES   18. 5. 2016

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu18. 9. 2014 - 29. 9. 2014Ministrstvo je predlagalo, da se zakon sprejme po nujnem postopku, ker je nujno zaščititi pravice študentk in študentov, da zaradi ne podaljšanja akreditacij študentje ne bodo nosili nobenih posledic.
2Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami   14. 10. 2014 - 14. 11. 2014
3Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Republiki Sloveniji 12. 1. 2015 - 12. 2. 2015
4Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture 14. 1. 2015 - 16. 2. 2015
5Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
6Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
7Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom 24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
8Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami 24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
9Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
10Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja    22. 5. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo nujno podaljšanje možnosti po dopolnjevanju učne obveznosti, saj se šole kadrovsko še niso prilagodile.
11Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah    10. 6. 2015 - 10. 7. 2015
12Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole  30. 6. 2015 - 30. 7. 2015
13Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavec v izobraževalnih programih gimnazije 30. 6. 2015 - 30. 7. 2015
14Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole30. 6. 2015 - 30. 7. 2015
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o premostitvenem zavarovanju športnikov   20. 7. 2015 - 20. 8. 2015
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in stroških pri vrednotenju izobraževanja   21. 8. 2015 - 21. 9. 2015Predlog je bil ponovno objavljen tudi 14. 10. 2015.
17Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije   29. 10. 2015 - 28. 11. 2015
18Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta   10. 11. 2015 - 10. 12. 2015Predlog je bil ponovno objavljen 22. 7. 2016 in 2. 8. 2016. Ob zadnji objavi je ministrstvo predpis v času sprejemanja komentarjev že kar posredovalo v objavo v Uradnem listu.
19Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja   30. 11. 2015 - 30. 12. 2015
20Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca  8. 4. 2016 - 9. 5. 2016
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja   14. 4. 2016 - 15. 5. 2016
22Zakon o vajeništvu13. 7. 2016 - 19. 8. 2016
23Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih komunikacijah15. 7. 2016 - 31. 8. 2016Predlog predpisa je bil ponovno objavljen tudi 24. 8 2016.
24Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov19. 9. 2016 - 19. 10. 2016
25Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih8. 11. 2016 - 9. 12. 2016
26Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov2. 12. 2016 - 2. 1. 2017
27Pravilnik o vrednotenju listin evropskih šol v slovenskem izobraževalnem sistemu11. 1. 2017 - 11. 2. 2017
28Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju2. 2. 2017 - 4. 3. 2017
29Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije17. 2. 2017 - 20. 3. 2017
30Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca17. 2. 2017 - 20. 3. 2017
31Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti24. 2. 2017 - 27. 3. 2017
32Zakon o izobraževanju odraslih3. 3. 2017 - 3. 4. 2017
33Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju14. 3. 2017 - 14. 4. 2017
34Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja14. 4. 2017 - 18. 5. 2017
35Zakon o fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizaciji v Republiki Sloveniji in o fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji15. 5. 2017Po navedbah ministrstva je bila javna razprava opravljena marca 2016, a tega predloga pri rednem pregledu nismo zaznali.
36Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli18. 5. 2017 - 30. 6. 2017
37Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva22. 9. 2017 - 23. 10. 2017
38Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti16. 10. 2017 - 15. 11. 2017
39Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti30. 10. 2017 - 29. 11. 2017
40Zakon o dopolnitvah Zakona o športu30. 11. 2017 - 30. 12. 2017
41Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije18. 12. 2017 - 17. 1. 2018