Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za infrastrukturo

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Uredba o zagotavljanju prihrankov energije15. 10. 2014GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
2Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom27. 10. 2014 - 10. 11. 201416
3Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb29. 10. 2014 - 20. 11. 2014 8
4Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja na distribucijski in prenosni del   7. 11. 2014 - 21. 11. 2014 16
5Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog11. 11. 2014GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa. 
6Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II - širitev 1b v občin Kidričevo, Pleterje P2b - širitev v občini Kidričevo, Pleterje P3 - širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji19. 11. 2014 - 28. 11. 201421
7Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko  1. 12. 2014 - 5. 12. 2014 26Predlog predpisa je bil še večkrat objavljen (6. 12. 2014, 19. 3. 2015, 15. 4. 2015 in 7. 5. 2015), a vsakič s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
8Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev   8. 12. 2014 - 15. 12. 2014 23
9Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja   11. 12. 2014 - 24. 12. 201417
10Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu17. 12. 2014 GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
11Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa  22. 12. 2014 - 6. 1. 2015 15
12Uredba o določitvi indeksa vrednosti nepremičnin  23. 12. 2014 - 9. 1. 2015 13
13Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije in o koncesiji te javne službe   6. 1. 2015 - 20. 1. 2015 16
14Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije v okviru gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja električne energije   6. 1. 2015 - 20. 1. 2015 16Predlog predpisa je bil še večkrat objavljen (13. 3. 2015, 20. 5. 2015 in 16. 9. 2015), a vsakič s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
15Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah15. 1. 2015 - 6. 2. 2015 8Ministrstvo je predlog predpisa objavlili tudi junija 2015, a je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni.
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi   4. 2. 2015 - 19. 2. 201515
17Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa6. 2. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno sprva vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa. Ministrstvo je naknadno objavilo tudi predlog predpisa, a ni več omogočalo podaje komentarjev.
18Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci26. 2. 2015 - 12. 3. 2015 16
19Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju 26. 2. 2015 - 15. 3. 2015 13
20Pravilnik o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila   6. 3. 2015 GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu26. 3. 2015 - 6. 4. 2015 19
22Uredba o koncesiji in načinu izvajanja GJS operater trga za električno energijo   15. 4. 2015 - 30. 4. 201515
23Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije  27. 4. 2015 - 30. 5. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
24Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja električne energije7. 5. 2015 - 22. 5. 201515
25Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest   15. 5. 2015 - 18. 5. 201527Predlog predpisa je bil ponovno objavljen tudi 29. 5. 2015 in 1.9. 2016, a obakrat s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
26Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH)   27. 5. 2015 - 9. 6. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da se s sprembo zmanjšuje pritisk na javnofinančne odhodke in zato zmanjšuje sredstva za poklicne pokojine. Vendar pa predlog istočasno ureja tudi druge zadeve, kjer nujnosti ni (npr. odprava nejasnosti, dodatne možnosti odpuščanja delavcev, itd).
27Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest   29. 5. 2015 - 1. 6. 2015 27
28Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 3. 6. 2015 - 16. 6. 2015 17
29Pravilnik o metodah za izračun prihrankov energije  9. 6. 2015 - 5. 7. 20154
30Pravilnik o zaporah na cestah   15. 6. 2015 - 10. 7. 2015 19
31Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil   24. 7. 2015 - 8. 8. 2015 15
32Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest   13. 9. 2015 - 24. 9. 2015 GLEJ OPOMBENa spletnem portalu ministrstva je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez datuma objave.
33Pravilnik o tehničnih zahtevah za naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije   30. 9. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
34Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Portorož 12. 10. 2015 - 30. 10. 2015 12
35Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest    14. 10. 2015 - 4. 11. 2015 9
36Pravilnik o izvajanju izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev   14. 10. 2015 - 30. 10. 201514
37Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu   15. 10. 2015 - 9. 11. 2015 5
38Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu   4. 11. 2015 - 3. 12. 20151
39Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov  5. 11. 2015 - 4. 12. 20151Predlog predpisa je bil ponovno objavljen 17. 8. 2016, a ponovno s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
40Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije   3. 12. 2015 - 16. 12. 201517
41Uredba o energetski infrastrukturi   3. 12. 2015 - 18. 12. 201515
42Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov   10. 12. 2015 - 24. 12. 201516Predlog predpisa je bil objavljen tudi 2. 2. 2016 in 19. 8. 2016, a obakrat s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
43Pravilnik o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti   17. 12. 2015 - 6. 1. 201610
44Pravilnik o zaporah na javnih cestah   22. 12. 2015 - 31. 12. 201521
45Pravilnik o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu4. 1. 2016 - 13. 1. 201621
46Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o določitvi skupnih pravil za upravljanje pretoka zračnega prometa4. 1. 2016 - 18. 1. 201616
47Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi   1. 2. 2016 - 1. 3. 20161
48Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem  17. 2. 2016 - 26. 2. 201621
49Uredba o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke   17. 2. 2016 - 26. 2. 201621
50Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev  17. 2. 2016 - 16. 3. 20162
51Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest   18. 2. 2016 - 26. 2. 201622
52Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda  25. 2. 2016 - 25. 3. 20161
53Pravilnik o delnem prenehanju uporabe Pravilnika o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta   8. 3. 2016 - 18. 3. 201620
54Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog15. 3. 2016 - 18. 3. 201627
55Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v občini Sodražica, Ivanci - širitev v občini Moravske Toplice in Anhovo v občini Kanal ob Soči   29. 3. 2016 - 1. 4. 201627
56Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov  8. 4. 2016 - 25. 4. 201613
57Pravilnik o nivojskih prehodih   8. 4. 2016 - 21. 4. 201617
58Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov   9. 5. 2016 - 20. 5. 201619
59Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe   20. 5. 2016 - 6. 6. 201613
60Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela, Zavratec 1b v občini Sevnica in Pletarje PPK v občini Kidričevo24. 6. 2016 - 9. 7. 201615
61Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest4. 7. 2016 - 13. 7. 201621
62Uredba o cestninskih cestah in cestnini7. 7. 2016 - 22. 7. 201615
63Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav29. 7. 2016 - 9. 8. 201619
64Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu23. 8. 2016 - 9. 9. 201613
65Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture9. 9. 2016 - 30. 9. 20169
66Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest16. 9. 2016 - 21. 9. 201625
67Pravilnik o letališčih27. 10. 2016 - 15. 11. 201611
68Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg23. 11. 2016 - 28. 11. 201625
69Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest23. 11. 2016 - 5. 12. 201618
70Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa2. 12. 2016 - 17. 12. 201615
71Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu6. 1. 2017 - 21. 1. 201715
72Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil17. 1. 2017 - 27. 1. 201720
73Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin20. 1. 2017 - 6. 2. 201713
74Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev9. 2. 2017 - 24. 2. 201715
75Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v Občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici - širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v Občini Žužemberk17. 2. 2017 - 8. 3. 201711
76Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu31. 3. 2017 - 14. 4. 201716
77Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika31. 3. 2017 - 14. 4. 2017
78Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah11. 4. 2017 - 21. 4. 201720
79Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju11. 4. 2017 - 21. 4. 201720
80Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture26. 4. 2017 - 22. 5. 20174
81Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah12. 5. 2017 - 31. 5. 201711
82Uredba na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji22. 6. 2017 - 3. 7. 201719
83Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest6. 7. 2017 - 12. 7. 201724
84Uredba o spremembi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije17. 7. 2017 - 14. 8. 20172
85Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil17. 8. 2017 - 16. 9. 2017Ministrstvo je na portalu eUprava navedlo, da zbira pripombe do 16.9.2017, a je že 1.9.2017 predpis objavilo v Uradnem listu.
86Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonjsko jezero v Občini Dravograd17. 8. 2017 - 1. 9. 201715
87Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture1. 9. 2017 - 15. 9. 201716
88Zakon o spremembi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo8. 9. 2017 - 13. 9. 201725
89Pravilnik o izdelavi zrakoplovov za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene21. 9. 2017 - 6. 10. 201715
90Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah27. 9. 2017 - 12. 10. 201715
91Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije3. 10. 2017 - 30. 10. 20173
92Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest11. 10. 2017 - 20. 10. 201721
93Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini18. 10. 2017 - 23. 10. 201725
94Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Repen Doline v Občini Sežana15. 11. 2017 - 30. 11. 201715
95Pravilnik o tehničnem soglasju15. 11. 2017 - 4. 12. 201711
96Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu16. 11. 2017 - 1. 12. 201715
97Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu16. 11. 2017 - 1. 12. 201715
98Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu28. 11. 2017 - 18. 12. 201710
99Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov5. 12. 2017 - 15. 12. 201720

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kaninu  13. 11. 2015Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
2Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah   28. 1. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati. Predlog je bil objavljen tudi 20.5.2016, a s prekratkim rokom.
3Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, izdelavi voznega reda omrežja, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi  22. 3. 2016 - 17. 3. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev z napačnim rokom, do kdaj je možno komentarje oddati.
4Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil  13. 4. 2016
5Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda in peska v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo1. 9. 2016

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 12. 5. 2015
2Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke   15. 12. 2015
3Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice   29. 12. 2015
4Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniškem dovoljenju   19. 2. 2016
5Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v cestno in železniško infrastrukturo   23. 3. 2016
6Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču8. 8. 2016
7Uredba o razveljavitvi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor7. 10. 2016
8Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo26. 10. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave z obrazložitvijo, da to glede na vsebino predpisa ne bi bilo možno, kar ni opravičljiv razlog (javnost lahko sodeluje tudi pri oblikovanju javno-zasebnega partnerstva).
9Uredba o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena30. 11. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen za zagotovitev varnosti, rednosti in nemotenosti dveh letališče. Pri tem pa ni z ničemer konkretiziralo te nujnosti (npr. kakšna konkretna nepopravljiva škoda bi nastala, če bi predpis bil v razpravi).
10Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena30. 11. 2017
11Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor30. 11. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o stabilnih napravah električne vleke enosmernega sistema 3 kV17. 10. 2014 - 16. 11. 2014
2Pravilnik o delu in pooblastilih preiskovalnega organa za preiskavo železniških nesreč   17. 11. 2014 - 17. 12. 2014
3Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti   11. 12. 2014 - 16. 1. 2015
4Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli   15. 12. 2014 - 15. 1. 2015
5Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih   19. 12. 2014 - 4. 1. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker je sprejem predpisa nujen. Sprembe so namreč potrebne zaradi uskladitve z EU zakonodajo, saj je neskladnost že ugotovila tudi Komisija EU.
6Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil   31. 12. 2014 - 30. 1. 2015Ministrstvo je predlog predpisa objavilo že 29.11.2014, a s prekratkim rokom za podajo komentarjev. Predlog je bil ponovno objavljen 31.1.2015, tokrat z dovolj dolgim rokom. 
7Pravilnik o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških5. 1. 2015 - 15. 2. 2015
8Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav16. 1. 2015 - 15. 4. 2015Predpis je bil ponovno objavljen tudi 27. 8. in 16. 10. 2015. 
9Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih    3. 2. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Spremembe se namreč nanašajo na uskladitev s pravom EU, glede česa je rok že potekel, Evropska komisija pa je proti Sloveniji že uvedla postopek.
10Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor 24. 2. 2015 - 26. 3. 2015
11Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev   5. 3. 2015 - 4. 4. 2015Predlog je bil ponovno dan v javno razpravo 8.9.2015.
12Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu   24. 3. 2015 - 23. 4. 2015
13Pravilnik o tehničnem osebju za področje varnosti zračnega prometa   28. 5. 2015 - 27. 6. 2015
14Zakon o dopolnitvah zakona o cestah   1. 6. 2015Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje. Navedlo je, da je sprejem zakona nujen, saj ji je bila Republiki Sloveniji s sodbo naložena obveznost glede vzpostavitve obmejne ceste in tudi že naložena denarna kazen, a te obveznosti zaradi mednarodnih obveznosti ne more izpolniti.
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona   3. 6. 2015 - 3. 7. 2015
16Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom   29. 6. 2015 - 30. 9. 2015Predlog predpisa je bil ponovno objavljen tudi 4. 5. 2016.
17Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov  15. 7. 2015 - 31. 8. 2015
18Pravilnik o vozniškem izpitu   17. 7. 2015 - 16. 8. 2015
19Pravilnik o metodah za izračun prihrankov energije   23. 7. 2015 - 22. 8. 2015
20Pravilnik za redne preglede ogrevalnih sistemov   23. 7. 2015 - 22. 8. 2015
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu    27. 7. 2015 - 28. 8. 2015
22Pravilnik o padalstvu    28. 7. 2015 - 27. 8. 2015
23Uredba o izvajanju Uredbe 1071/2009/EU   19. 8. 2015 - 21. 9. 2015
24Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli   9. 9. 2015 - 9. 10. 2015
25Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa   18. 9. 2015 - 18. 10. 2015
26Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika 30. 9. 2015 - 30. 10. 2015
27Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov   14. 10. 2015 - 13. 11. 2015
28Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu    10. 3. 2016 - 10. 4. 2016
29Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev   3. 5. 2016 - 2. 6. 2016
30Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu  10. 5. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.
31Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju1. 6. 2016 - 4. 7. 2016
32Zakon o voznikih2. 6. 2016 - 2. 7. 2016
33Pravilnik o prenehanju Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah30. 6. 2016 - 1. 8. 2016
34Pravilnik o višini pristojbin za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin30. 6. 2016 - 1. 8. 2016
35Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji 19. 7. 2016 - 22. 8. 2016
36Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli22. 7. 2016 - 22. 8. 2016
37Uredba o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena27. 7. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je potrebno čim hitreje zagotoviti varno in redno delovanje letališč, ni pa podrobneje konkretiziralo kakšne škodljive posledice bi sicer nastale.
38Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina2. 8. 2016 - 1. 9. 2016
39Pravilnik o pomorski opremi4. 8. 2016 - 3. 9. 2016
40Zakon o motornih vozilih22. 9. 2016 - 22. 10. 2016Predlog predpisa je bila dan v razpravo tudi 9. 3. - 24. 3. 2017.
41Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike25. 10. 2016 - 25. 11. 2016
42Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije11. 11. 2016 - 21. 12. 2016
43Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa17. 11. 2016 - 17. 12. 2016
44Zakon o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško2. 12. 2016 - 20. 1. 2017
45Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu s področja prometa in energije9. 12. 2016 - 8. 1. 2017
46Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil16. 12. 2016 - 15. 1. 2017
47Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil20. 12. 2016 - 19. 1. 2017
48Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin1. 2. 2017 - 3. 3. 2017
49Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona2. 2. 2017 - 7. 3. 2017
50Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških ladjah17. 2. 2017 - 20. 3. 2017
51Pravilnik o zagotavljanju energije za vozila8. 3. 2017 - 10. 4. 2017
52Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z izvedbo investicije v izgradnjo drugega tira železniške proge na odseku Divača - Koper24. 3. 2017 - 29. 3. 2017Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je sprejem zakona nujen, ker je pogoj za prijavo Republike Slovenije na javni razpis za nepovratna sredstva.
53Pravilnik o spremembi pravilnika o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca28. 3. 2017 - 28. 4. 2017
54Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo18. 5. 2017 - 19. 6. 2017
55Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti22. 6. 2017 - 24. 7. 2017
56Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/9110. 7. 2017 - 10. 8. 2017
57Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu17. 8. 2017 - 16. 9. 2017
58Pravilnik o službeni izkaznici uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo6. 9. 2017 - 8. 10. 2017
59Pravilnik o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji22. 9. 2017 - 23. 10. 2017
60Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah25. 9. 2017 - 26. 10. 2017
61Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih27. 9. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen in sicer zaradi zagotovitve izvrševanja proračuna prihodnje leto.
62Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu10. 11. 2017 - 10. 12. 2017
63Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe22. 12. 2017 - 22. 1. 2018