Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati6. 12. 2014 - 16. 1. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
2Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov  22. 12. 2014 - 22. 1. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
3Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah14. 1. 2015 - 4. 2. 2015 9
4Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih   20. 2. 2015 - 20. 3. 2015 2
5Uredba o opravljanju javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov in opravljanju javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev19. 3. 2015 - 2. 4. 201516
6Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence  9. 4. 2015 - 23. 4. 201516
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov    16. 5. 2015 GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
8Pravilnik o spremembah pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter prijavo o članarini  8. 6. 2015 - 12. 7. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
9Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC. 16. 7. 2015 - 14. 8. 2015 1
10Pravilnik o radijski opremi   11. 8. 2015 - 31. 8. 2015 10
11Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini stroškov na področju meroslovja 28. 10. 2015 - 23. 11. 2015 4
12Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za etilometre   12. 11. 2015 - 8. 12. 20154
13Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B)   7. 12. 2015 - 4. 1. 20162
14Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin  21. 4. 2016 - 9. 5. 201612
15Zakon o podpornem okolju za podjetništvo   11. 5. 2016 - 25. 5. 201616
16Pravilnik o tlačni opremi 25. 7. 2016 - 20. 8. 2016GLEJ OPOMBE Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave.
17Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje21. 10. 2016 - 7. 11. 201613
18Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino21. 12. 2016 - 5. 1. 201715
19Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih21. 12. 2016 - 5. 1. 201715
20Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah23. 12. 2016 - 6. 1. 201716
21Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja23. 12. 2016 - 7. 1. 201715
22Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin7. 2. 2017 - 1. 3. 20178
23Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja16. 3. 2017 - 6. 4. 20179
24Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami19. 4. 2017 - 5. 5. 201714Predlog je bil ponovno objavljen 20. 6. 2017, a ponovno s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
25Zakon o spodbujanju investicij13. 7. 2017 - 31. 7. 201712
26Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih27. 9. 2017 - 10. 10. 201717

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov1. 10. 2014
2Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje   19. 12. 2014Po navedbah ministrstva je bil predlog objavljen na portalu E-Demokracija z možnostjo podaje komentarjev, kar pa redni pregledi niso potrdili.
3Pravilnik o spremembah Pravilnika o tlačni opremi5. 1. 2015Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
4Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice 3. 3. 2015
5Pravilnik o plovilih za rekreacijo5. 6. 2015
6Pravilnik o varnosti dvigal   8. 7. 2015
7Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej   24. 2. 2016Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
8Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah  25. 3. 2016
9Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  30. 3. 2016
10Pravilnik o registru nastanitvenih obratov12. 10. 2016
11Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje2. 12. 2016
12Uredba o oblikovanju cen učbenikov24. 4. 2017Ministrstvo predloga predpisa ni objavilo in tudi ni izvedlo javne razprave. Pri tem se je sklicevalo na pravilo, da dokumenti, katerih objava povzroči motnje v delu državnerga organa, niso informacije javnega značaja, kar ni relevatno.
13Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij5. 5. 2017
14Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah17. 5. 2017
15Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti22. 5. 2017
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih5. 9. 2017

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007—201328. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, pri čemer ni pojasnilo zakaj.
2Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov 4. 12. 2014
3Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije   18. 2. 2015
4Uredba o oblikovanju cen učbenikov   20. 4. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev ker naj bi šlo za dokument v zvezi z notranjim delom ministrstva, kar pa ni informacija javnega značaja, ki bi jo morali javno objaviti. Razlog ni upravičen, in to ne pomeni, da se o predlogu predpisa ne  izvede javne razprave.
5Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015   21. 5. 2015
6Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 29. 9. 2015
7Pravilnik o elektromagnetni združljivosti  8. 1. 2016
8Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 26. 1. 2016
9Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov   23. 3. 2016
10Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu   29. 3. 2016
11Uredba o oblikovanju cen učbenikov  12. 4. 2016Ministrstvo predloga predpisa ni predhodno objavilo in ni izvedlo javne razpravo, ker naj to ne bi bilo potrebno na podlagi Zakona o dostopu do informacij, kar pa ni pravilno, saj mu to nalaga Poslovnik vlade.
12Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 26. 8. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave. Kot razlog je navedlo, da se je usklajevalo z drugimi državnimi organi, kar pa ni upravičen razlog.
13Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov2. 11. 2016
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo4. 4. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe zakona, kar pa ni upravičen razlog.
15Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo13. 4. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in je navedlo, da je sprejem predpisa nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Pri tem pa ni z ničemer konkretneje opredelilo teh posledic.
16Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov25. 10. 2017
17Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta4. 12. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je ocenilo da to ni potrebno, saj se je uskladilo z drugimi organi, ki se jih spremembe zadevajo.

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah Zakona o trgovini  10. 12. 2014 - 9. 1. 2015
2Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij   27. 1. 2015 - 26. 2. 2015
3Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov   2. 2. 2015 - 4. 3. 2015
4Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah   15. 4. 2015 - 15. 5. 2015
5Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč   26. 5. 2015 - 26. 6. 2015
6Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike   2. 6. 2015 - 2. 7. 2015
7Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah  29. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo posebne javne razpravo in kot razlog navedlo, da je bila javnost na to temo vključena že pri  pripravi predloga Zakona o alternativnem reševanju potrošnikih sporov.
8Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih  30. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo posebne javne razpravo in kot razlog navedlo, da je bila javnost na to temo vključena že pri  pripravi predloga Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 
9Javna obravnava Slovenskih računovodskih standardov2. 7. 2015 - 1. 10. 2015Predlog je bil objavljen na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo
10Pravilnik o merilnih instrumentih    10. 7. 2015 - 14. 8. 2015
11Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic      14. 8. 2015 - 30. 9. 2015
12Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu   7. 9. 2015 - 7. 10. 2015
13Zakon o državnih pomočeh podjetjem v težavah 22. 9. 2015 - 22. 10. 2015
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih   20. 10. 2015 - 19. 11. 2015
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu   9. 11. 2015 - 9. 12. 2015
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije3. 6. 2016 - 4. 7. 2016
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence13. 6. 2016 - 15. 7. 2016Predlog je bil ponovno objavljen tudi 13.10. 2016.
18Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah15. 6. 2016 - 15. 7. 2016
19Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije29. 7. 2016 - 29. 8. 2016
20Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah5. 9. 2016 - 5. 10. 2016
21Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje5. 10. 2016 - 25. 11. 2016
22Zakon o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče - Slivnica7. 11. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je potrebno hitro skrajšati roke za pridobitev nepremičnin, saj bi sicer lahko prišlo do izgube večje invsticije.
23Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)1. 12. 2016 - 20. 1. 2017
24Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih21. 12. 2016 - 31. 1. 2017
25Zakon o Poslovnem registru Slovenije23. 12. 2016 - 23. 1. 2017
26Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik23. 12. 2016 - 22. 1. 2017
27Zakon o Kobilarni Lipica9. 5. 2017 - 8. 6. 2017
28Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov9. 5. 2017 - 9. 6. 2017
29Zakon o varstvu potrošnikov31. 8. 2017 - 30. 9. 2017
30Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije29. 9. 2017 - 29. 10. 2017
31Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost14. 11. 2017 - 14. 12. 2017
32Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje17. 11. 2017 - 1. 1. 2018
33Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov23. 11. 2017 - 27. 12. 2017
34Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij3. 1. 2018 - 5. 2. 2018