Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del29. 9. 2014 - 10. 10. 2014 19
2Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu   14. 11. 2014 - 19. 11. 201425
3Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev16. 12. 2014 - 19. 12. 2014 27
4Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja   19. 12. 2014 - 6. 1. 2015 12
5Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZDT)29. 12. 2014 - 12. 1. 2015 16
6Pravilnik o spremembi Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela   8. 1. 2015 - 15. 1. 2015 23
7Uredba o spremembi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev  27. 1. 2015 - 3. 2. 2015 23
8Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze   20. 2. 2015 - 3. 3. 2015 19
9Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020   2. 4. 2015 - 30. 4. 2015 2
10Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja   6. 7. 2015 - 14. 7. 201522
11Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Slovenijie   20. 7. 2015 - 3. 8. 201516
12Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji   20. 7. 2015 - 3. 8. 201516
13Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev  31. 8. 2015 - 10. 9. 2015 20
14Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del6. 10. 2015 - 21. 10. 201515 
15Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve  9. 11. 2015 - 24. 11. 201515
16Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev   4. 12. 2015 - 11. 12. 201523
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini   1. 2. 2016 - 1. 3. 20161
18Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem   2. 3. 2016 - 23. 3. 20169
19Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide   8. 4. 2016 - 20. 4. 201618
20Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela 31. 5. 2016 - 14. 6. 201616Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov. Predlog je bil ponovno objavljen 14. 9. 2016, a ponovno s prekratkim rokom.
21Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu 1. 9. 2016 - 20. 9. 201611
22Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del6. 10. 2016 - 20. 10. 201616
23Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela18. 11. 2016 - 9. 12. 20169
24Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih18. 11. 2016 - 9. 12. 20169
25Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela18. 11. 2016 - 9. 12. 20169
26Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev5. 1. 2017 - 20. 1. 201715
27Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila11. 5. 2017 - 25. 5. 201716
28Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide11. 5. 2017 - 25. 5. 201716
29Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve28. 6. 2017 - 13. 7. 201715
30Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih28. 7. 2017 - 16. 8. 201711
31Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih29. 8. 2017 - 11. 9. 201717
32Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del14. 9. 2017 - 29. 9. 201715
33Zakon o spremembi zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela21. 9. 2017 - 25. 9. 201726
34Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja17. 10. 2017 - 2. 11. 201714
35Pravilnik o psih pomočnikih9. 11. 2017 - 24. 11. 201715
36Pravilnik o zaposlitvenih centrih24. 11. 2017 - 8. 12. 201716
37Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije7. 12. 2017 - 21. 12. 201716
38Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti7. 12. 2017 - 21. 12. 201716
39Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev8. 12. 2017 - 22. 12. 201716
40Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno18. 12. 2017 - 1. 1. 201816
41Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju22. 12. 2017 - 5. 1. 201816

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije 12. 2. 2016Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez roka, do kdaj je možno komentarje oddati.
2Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze16. 10. 2017

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov18. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da bodo da bi sicer nastale negativne posledice na proračun. Vendar pa so spremembe zakona takšne, da lahko pričenjo veljati kadarkoli v 2015 in negativne posledice relativno gledano ne bi bile velike.
2Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 26. 2. 2015Ministrstvo ni opravilo javne razprave, ker naj bi šlo za manjše spremembe, ki ne posegajo v pravice zavarovancev, kar pa ni upravičen razlog.
3Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela 21. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je stopnja zaposlenosti starejših nižja v primerjavi z ostalimi državmi, ni pa obrazložilo kakšne škodljive posledice bi nastale, če zakon ne bi bil sprejet takoj.
4Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 5. 9. 2016Po navedbi ministrstva naj bi bil predlog objavljen na spletni strani ministrstva, a ga pri rednem pregledu strani nismo zaznali.
5Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju22. 12. 2016
6Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti11. 1. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o partnerski skupnosti15. 10. 2014 - 15. 11. 2014Ministrstvo je predlog predpisa objavilo že 14.4.2014, a s prekratkim rokom za podajo komentarjev. Predlog je bil ponovno objavljen 15.10.2014, tokrat z dovolj dolgim rokom.
2Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva22. 10. 2014Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker je sprejem predpisa nujen. Zakon namreč podaljšuje veljavnost spodbude za zaposlovanje mladih, kar bo pripomoglo k večjemu zaposlovanju, kar je nujno z vidika javnofinančnih prihodkov.
3Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja21. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Zakon mora biti namreč sprejet do konca leta, da še pravočasno uredi položaj upokojencev, ki imajo odprt s.p. 
4Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti (ZPPK)  14. 5. 2015 - 15. 6. 2015
5Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov   22. 5. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo potrebo po podaljšanju obveznosti pridobitve delovnega dovoljena za delo državljanov Hrvaške, s čimer se daje prenost zaposlitvam domačim brezposelnim.
6Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-1)   25. 5. 2015 - 8. 6. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da v primeru nesprejetja Sloveniji grozi denarna kazen zaradi neimplementacije EU predpisov.
7Zakon o pogojih za izvedbo odpusta dolgov  1. 7. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je ukrep treba začeti izvajati čimprej oziroma najkasneje z avgustom. Če ukrepa ne bi bilo mogoče izvesti oziroma če bi bil le ta zaradi kasnejšega sprejetja predloga zakona izveden kasneje, bi lahko nastale težko popravljive posledice, predvsem za državljane in državljanke, ki so v zelo težkem materialnem in socialnem položaju, kot tudi za davčne zavezance.
8Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZPFOPIZ-1   13. 7. 2015 - 13. 8. 2015
9Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-218. 9. 2015 - 18. 10. 2015
10Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 21. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezana izvedba proračuna za leto 2016.
11Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 21. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezana izvedba proračuna za leto 2016.
12Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 22. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezana izvedba proračuna za leto 2016.
13Zakon o mednarodnih vrtcih in mednarodnih šolah19. 11. 2015 - 21. 12. 2015
14Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu     4. 1. 2016 - 4. 2. 2016Ministrstvo je prvotni rok javne razprave 22.1. podajaljšalo do 4.2., s čimer je bila kršitev odpravljena. 
15 Zakon o napotitvi delavcev na delo   20. 1. 2016 - 24. 2. 2016
16Družinski zakonik31. 5. 2016 - 31. 7. 2016
17Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih9. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je sprejem prepisa zaradi redakcijske pomote zadnje spremembe nujen: pomotoma so bile namreč razveljavljene kazenske določbe.
18Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016
19Zakon o spremembah in dopolnitva Zakona o socialno varstvenih prejemkih19. 9. 2016 - 19. 10. 2016
20Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu22. 12. 2016 - 15. 2. 2017
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev3. 3. 2017 - 3. 4. 2017
22Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov10. 4. 2017 - 10. 5. 2017
23Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih10. 4. 2017 - 10. 5. 2017
24Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov21. 4. 2017 - 21. 5. 2017
25Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive17. 7. 2017 - 18. 8. 2017
26Zakon o spremebah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih27. 10. 2017 - 27. 11. 2017
27Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci20. 11. 2017 - 21. 12. 2017
28Zakon o socialnem vključevanju invalidov21. 12. 2017 - 21. 1. 2018